Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na webovej stránke: agromechanika.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom návštevníka. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Základné informácie

Názov spoločnosti: AGROMECHANIKA s.r.o.

Adresa prevádzky: Budovateľská 7, 940 01 Nové Zámky, Nitriansky kraj, Slovenská Republika

IČO: 47132809

DIČ: 2023767856

IČ DPH: SK2023767856

Kontaktné údaje: info@agromechanika.sk , +421 918 533 717

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom:

 • Kontaktovania vás cez e-mailovú adresu alebo telefónne číslo zadané cez kontaktný formulár
 • Vypracovania nezáväznej cenovej ponuky na požadovaný tovar platnej po určitú časovú dobu
 • Zasielaniu špeciálnych ponúk, akcií, noviniek alebo upozornení na e-mailovú adresu

Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely spomenuté vyššie a ktoré nám poskytujete vedome:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo dokým nepožiadate o vymazanie vašich osobných údajov, na ktoré máte právo. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky/vypracované cenové ponuky (ak existujú) anonymizované.

Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás, napríklad vyplnením kontaktného formuláru alebo kontaktovaním nás za účelom cenovej ponuky. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho osobných údajov. Pri zabezpečení vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Práva dotknutej osoby

Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“ ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

 • Právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR – Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
 • Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
 • Právo na vymazanie údajov („právo na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR – Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
 • Právo na obmedzené spracovanie údajov podľa článku 18 GDPR – Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR – Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. (napr. PDF, CSV) Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Pre získanie vašich osobných údajov kontaktujte správcu údajov webovej stránky.
 • Právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR – Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.
 • Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR – Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36064220

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk